Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● Haberler


29/10/2019: Uluslararası “Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları” sempozyumu kitabı b...

29/10/2019: Mezhepler Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru kitabında bölüm.

29/10/2019: “Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Mezhepler Tarihi Yazıcılığı” makalesi TALİD'de.

29/10/2019: “Mu‘tezile Ekolünün Temel Kaynakları ve Özellikleri” isimli kitap bölümü yayınlandı.

29/10/2019: “Din-Mezhep İlişkisi veya İlişkisizliği Sorunu” adlı makale yayınlandı.

2/07/2018: "Doğuşundan Büyük Selçuklulara Mu'tezile Ekolü: Tarihi ve Öğretisi" isimli kitap bası...

5/12/2015: Gönüllerde Birlik Vakfı’nda “Mutezile Akılcılığı ve İslam Düşüncesine Etkileri” konuş...

5/12/2015: Aydınlı, Bilecik'teki Sempozyum'da bir tebliğ sundu.

12/12/2013: Aydınlı'nın "İslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci" adlı kitabı yeniden basıldı.

TÜM HABERLER İÇİN TIKLAYIN

 
     
     
 

● Kitaplar


Doğuşundan Büyük Selçuklulara Mu'tezile Ekolü: Tarihi ve ÖğretisiDoğuşundan Büyük Selçuklulara Mu'tezile Ekolü: Tarihi ve Öğretisi

Doğuşundan Büyük Selçuklulara Mu'tezile Ekolü Tarihi ve Öğretisi Mu'tezile ekolünün teşekkül ettiği ve gelişim gösterdiği dönemin sosyo-politik, kültürel ve düşünsel niteliklerinin ve kodlarının bilinmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu açıdan bu araştırmada Mu'tezili görüşlerin tezahür ettiği ve şekillendiği dönemin niteliklerinin bilinmesini ve ekol düşüncesinin oluşumuna katkı sağlayan Mu'tezili profillerin tanıtılmasına özel bir önem verilmiştir Bu bağlamda Mu'tezile düşüncesinin oluşumuna etki eden temel etmenler, fikirlerin ilk tezahürleri, ekolün teşekkül süreci, gelişimlerinin seyri, iktidardan uzaklaştıktan sonra bünyeden oluşan travmalar, yeniden toparlanma çabasını if...

Akılcı Din Söylemi -Farklı Yönleriyle Mu'tezile Ekolü-Akılcı Din Söylemi -Farklı Yönleriyle Mu'tezile Ekolü-

Mu’tezile ile alâkalı yayınladığımız bu kitap İslâmî Araştırmalar, Dinî Araştırmalar, İslâmî İlimler,Tasavvuf, Marife, Dinbilimleri, Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi ve Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi değişik dergilerde yayınlanan makalelerin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Makalelerin her biri Mu’tezile ekolünün farklı boyutlarını inceleme amacına yönelik olup ekolün doğuşuna etki eden faktörler, mezhebin oluşum ve gelişim süreci, temel doktrinleri, bu fikirlerin hangi süreç ve koşullar dahilinde teşekkül ettiği, yöntem ve görüşlerinde aklın belirleyiciliği ve İslâm düşüncesine sağladığı katkı ana hatlarıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Makaleler konularına göre ...

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İslâm Mezhepleri Tarihi YazıcılığıOsmanlı'dan Cumhuriyet'e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı

İslâm'ın günümüze gelinceye dek birçok farklı yorumu ve anlaşılma biçimi oluşmuştur. Süreç içinde kurumlaşan bu anlayışlar, fırka ya da mezhep olarak isimlendirilmiş ve birçok ilmî araştırmanın konusu olmuştur. Bu doğrultuda ‘klasik dönem mezhep tarihçileri’, mezhep ve düşünce ekollerini tasnif etme girişiminde bulunarak buna dair usûllerini belirlemişlerdir. Bu tasniflerde temel dayanak -henüz mezhepler ya da fırkalar ortada yokken- Hz. Peygamber’den nakledilen ‘yetmiş üç fırka’ hadisine bağlı olarak tezahür ettikleri yönündeki açıklamadır. Böyle bir tasnif mezhepleri tanımlama, anlama, açıklama ve buna dair sorunları çözmede yetersiz kalmıştır. İslâm düşünce...

Mu’tezili İmamet Düşüncesinde Farklılaşma SüreciMu’tezili İmamet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci

Mu’tezile, İslâm Düşünce Tarihi’nde, temel ilkelerini “usulü hamse/ beş esas” şeklinde tespit eden ve kelamî-felsefî meseleler üzerinde yoğunlaşan bir mezhep olarak öne çıkmış; dinin ve dinî geleneğin ne olduğu, ne şekilde anlaşıldığı ya da anlaşılması gerektiği, nasıl yorumlanıp anlamlandırılabileceği konusunda izlediği farklı yöntemle ve sorunların çözümlenmesinde sergilediği rasyonalist tavırla dikkat çekmiştir. İmamet konusu ve siyasete olan ilgileri ise, diğer öncelik verdikleri sorunların yanı sıra gündemlerinde her zaman var olmuştur. Kur’an veya sünnette yönetim sorununu düzenleyen herhangi bir kural olmaması sebebiyle her mezhep ya da düşünce ekolü ...


İslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci -Mutezile'nin Oluşumu ve Ebu'l-Hüzeyl-İslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci -Mutezile'nin Oluşumu ve Ebu'l-Hüzeyl-

Bilindiği gibi, Mu'tezile Tevhid, Adl, el-Va’d-ve’l-vaid, el-Menziletü beyne’l Menzileteyn ve el-Emru bi’l Ma’ruf ve’n-Nehyi ani’l-Münker olarak bilinen beş esası benimsemiş ve kelami-felsefi meselelerle temayüz etmiş bir ekoldür. “Usulü Hamse”ye ilişkin ilk eseri yazmış olması, Tevhid ve Adl esaslarının teşekkülünde etkin olması ve Mu’tezile ekolünü sistemleştirmesi sebebiyle, Ebu’l Huzeyl ismi bu mezhep içerisinde oldukça önemli bir role sahip bulunmaktadır. Ebu’l Huzeyl, özellikle Abbasilerin Harun Reşid ve Me’mun dönemlerine damgasını vurmuş önemli bir fikir adamıdır. O, felsefi literatüre vakıf olabilecek b...


 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB